Reference sequence (1): Aazo_2395
Identities normalised by aligned length.
Colored by: consensus/90% and property
             1 [    .     .     .     .     :     .     .     .     .     1     .   ] 116
1 Aazo_2395   100.0%   MLTRESLTDTESQLAHNLAITLVKQETDVNEVGKVIAYLRSIVNEPDAGLRFFSYLKTLVTHGRQIGHSGRTAGYYRSIERACNQYLQNQQTNAQTMLKILGWAMRLMRYYKVIPI  
2 Adeg_0988   20.7%   -MDWEIILREAEGMARCFKQNGVDL----NEAKKVLDYYVYKRFDEEA---MACYLQTMASNPPL--RSKKTQGYYQKLRDLWLNW--NTGLKGRDKARAWGWAIRLAKAGG----  
3 Daud_1797   22.5%   -MDWEKVLREADELARQLRRAGVDLNEAVNEAEKALTFYLYKNCNEEA---MRRYLSTMATNPPP--RSKKTQRYYCAIRDLWEGW--RTDLSGRDKARAWGWAVRLAKVGK----  
 consensus/90%      .hshE.lhcptpthA+pht.shVc.....NEstKslsahh.h..p.-A...hhpYLpThsops....+St+TttYYptlcchh.ta..ppthpupshh+hhGWAhRLh+hht....  

MView 1.52, Copyright © 1997-2011 Nigel P. Brown